Zásady ochrany osobních údajů

Sdělení o ochraně osobních údajů ve společnosti STENO CZ s.r.o.

Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie.

Pro společnost STENO CZ s.r.o. je ochrana osobních údajů jednou z prvořadých cílů. Společnost STENO CZ s.r.o. prohlašuje, že za účelem naplnění této priority dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů a zavazuje se k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) 

Společnost STENO CZ s.r.o. se tak hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství.

Společnost STENO CZ s.r.o. zároveň respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

 

Znění souhlasu:

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost  STENO CZ s.r.o.,  se sídlem Mikulovice č.p. 304, 530 02 Mikulovice, IČ: 25941020, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: oddíl C, vložka 16336, (dále jen „Správce“), zejm. za účelem nabídky, prodeje a servisu zboží a poskytování služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje fyzických osob na straně svých obchodních partnerů, včetně zákazníků (dále jen „Subjekt údajů“).

Níže podepsaná osoba (dále jen „Subjekt údajů“), uděluje podpisem tohoto Souhlasu Správci dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“)  souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, které Správci poskytla či poskytne  (dále jen „Údaje“), a to

  1. pro tyto účely:

nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb včetně servisních služeb a půjčování zboží dle předmětu podnikání Správce a plnění jeho povinností v této souvislosti, pro účely užívání webových stránek provozovaných Správcem tj. www.steno.cz a jiných webových stránek Správce, pro vedení vzájemné telefonické, e-mailové či jiné písemné a ústní komunikace, pro vnitřní potřebu evidence a vyhodnocování obchodů a služeb, jakož i pro placení a vymáhání pohledávek, jakož i pro zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů a dalších zpracovatelů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů a rovněž ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů,


 

b)         pro následující osobní údaje Subjektu údajů:

jméno a příjmení, titul, název firmy, adresa trvalého či jiného pobytu, místa podnikání, provozovny, či jiná uvedená adresa, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, bankovní spojení, telefonní číslo či čísla a e-mailová adresa či adresy, IP adresa a informace z internetového prohlížeče, geolokační údaje, fotografie či podobizna, číslo obč. průkazu, řidičského či jiného průkazu, údaje z poskytnutých dokladů včetně technických průkazů ke zboží, případně údaje další, které Subjekt údajů poskytne Správci,

c)         pro období  jednání o uzavření Smlouvy, pro dobu trvání Smlouvy a využívání produktů a služeb Správce, nejdéle však na dobu 10 let poté, pokud nedojde k odvolání tohoto souhlasu dříve.

d)         také pro případ , že Subjekt údajů poskytne v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či v souvislosti s tím kopii občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, pasu, průkazu zdravotní pojišťovny či jiného dokladu, a zároveň výslovně nesdělí, že nesouhlasí s uchováváním kopií dokladů, bude Správce zpracovávat a uchovávat tyto kopie a údaje nacházející se na nich (vč. fotografie), a to po dobu trvání účelu dle písm. a) v souladu s tímto Souhlasem.

 

Subjekt údajů uděluje souhlas s poskytnutím osobních údajů pro výše uvedené účely s tím, že:

a.         Správce zpracovává a uchovává osobní údaje Subjektu údajů pro (i) účely zasílání nabídky produktů a služeb, (ii) marketingové a obchodní účely, (iii) vedení údajů o platební morálce Subjektu údajů a vymáhání pohledávek.

b.         Subjekt údajů souhlasí se zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a poštovních zásilek Správce týkajících se výhodných nákupů zboží a pořízení služeb, včetně slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti Správce a jeho smluvních partnerů, včetně telemarketingu a zasílání obchodních sdělení vč. newsletterů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů,

c.          Správce s osobními údaji neobchoduje , jsou poskytovány pouze pro jejich použití Správcem a s ním propojenými subjekty a subjekty – zpracovateli, které Správce využívá jako poddodavatele pro splnění svých závazků a zajištění realizace výroby a distribuce zboží a poskytování služeb (například dopravce), jakož i k zajištění plnění jeho zákonných povinností (například daňový poradce nebo dodavatel IT služeb). Zpracovatelé jsou rovněž vázáni povinností chránit osobní údaje subjektů vhodnými organizačními a technickými prostředky. S poskytnutím osobních údajů těmto subjektům svým podpisem Subjekt údajů dává rovněž svůj souhlas a bere na vědomí nezbytnost tohoto dalšího zpracování.

Prohlášení Správce:  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a Správce s osobními údaji nakládá způsoby určenými zákonem a vnitřními směrnicemi.

Poučení k udělenému souhlasu:  Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, právo požádat Správce o informaci o zpracování osobních údajů, právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování osobních údajů. Správce je povinen bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech Subjektu údajů, právo požádat Správce o vysvětlení a dále právo vyzvat Správce k odstranění protiprávního stavu, domnívá-li, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu se zákonem, právo obrátit se na pověřence správce anebo na dozorový orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů), domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnutí jeho údajů je dobrovolné a že se seznámil se svými právy a tímto s poskytnutím osobních údajů za výše uvedených podmínek    s o u h l a s í .