Všeobecné obchodní podmínky

Prvotním zájmem naší firmy je dodávat zákazníkům objednané zboží včas, v požadované kvalitě, odpovídající platným normám. Spokojený zákazník je naším konečným cílem.I

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STENO CZ s.r.o., se sídlem Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, identifikační číslo: 25941020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 16336 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.steno.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.


II

Uvedené dodací a obchodní podmínky jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání firmy STENO CZ s.r.o. a jsou součástí veškerých kupních smluv bez ohledu na to, zda odběratelem je fyzická (soukromá) či právnická osoba nebo firma.


III

Dodávky zboží se uskutečňují na základě písemné objednávky. U smluvních partnerů musí být vzhledem k dohodnutým dodacím lhůtám podána v určeném termínu. U ostatních musí být v objednávce udány veškeré náležitosti k identifikaci firmy. Dále objednávka obsahuje druh zboží, požadované množství, případně barvu a termín dodání. Standardní zboží nabízené naší firmou dodáme do 10 dnů, zboží na objednávku (v ceníku označené hvězdičkou) do 1 měsíce. V případě dočasného výpadku skladových zásob u některého z objednaných výrobků upozorní dodavatel odběratele na jeho momentální nedostupnost nejpozději v den, kdy dochází k pravidelným dodávkám zboží do jeho firmy.


IV

Sortiment a ceny dodávaného zboží jsou určeny ceníkem/katalogem platným v daném období. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen i sortimentu, o čemž informuje stálé odběratele alespoň 1 měsíc před změnou platnosti. Aktuální informace jsou vždy uvedeny na www.steno.cz.


V

Dodací lhůta je splněna v případě vlastního odvozu okamžikem naložení, v případě požadavku ze strany odběratele na zaslání zboží okamžikem jejího podání k přepravě, při rozvozu firmou STENO CZ s.r.o. okamžikem převzetí zásilky.


VI

Záruční doba je pro všechny výrobky stanovena v souladu s ustanovením zákona, tj. 2 roky. U vybraných výrobků je záruční doba delší a je uvedena v záručním listě včetně podmínek, za kterých ji lze uplatnit.


VII

Závady v dodaném zboží nebo jeho neúplnost je povinen odběratel bezodkladně nahlásit dodavateli. Reklamace od konečného zákazníka se řeší podle reklamačního řádu nebo dohodnutých pravidel. Ke každému reklamovanému výrobku je nutné vyplnit „Reklamační protokol“, který je ke stažení na https://steno.cz/clanky/dokumenty.


VIII

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku. Tyto podmínky se ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky firmy STENO CZ s.r.o.


IX

Řešení sporu je dle § 14 Zákona o ochraně spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu možné řešit i mimosoudní cestou.


X

Ke kupní ceně zboží budou připočteny případné poplatky za dopravné v závislosti na celkové výši ceny nákupu (130 Kč k objednávce při platbě bankovním převodem do 5.000 Kč bez DPH nebo 160 Kč při platbě dobírkou do 5.000 Kč bez DPH, 6 € k objednávce do 300 € bez DPH nebo 8 € k objednávce do 300 € bez DPH pro maloobchod), popřípadě také dodatečné poplatky u zboží s nadměrnou velikostí nebo hmotností (např. PPR trubky 6216, 6220 - při objednání měnsího množství než 1 balení od každé dimenze účtujeme dopravné 500 Kč bez DPH.)


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I
Pro urychlení reklamace zboží, které řeší servisní technik na místě, je vhodné kontaktovat přímo servisní středisko daného výrobce, které vyšle technika přímo na místo instalace (kontakty naleznete v záručním listu, případně na webových stránkách příslušného výrobce), v ostatních případech, prosím, vyplňte reklamační formulář, který naleznete zde.
II
Zboží zabalte a s reklamačním protokolem přineste na velkoobchodní pobočku STENO CZ s.r.o. (kontakt naleznete zde), případně zašlete na adresu pobočky, ze které vám bylo zboží odesláno (přesnou adresu naleznete na štítku zásilky).


III
Naši pracovníci udělají vše pro to, aby reklamace byla vyřešena co nejdříve, nejdéle však do 30 dnů. Zboží ve většině případů zasíláme na posouzení jeho výrobci nebo smluvnímu servisu daného výrobce. Po posouzení reklamovaného výrobku Vás budeme informovat o výsledku reklamačního řízení.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

I

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


II

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


III

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


IV

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: STENO CZ s.r.o., Mikulovice 304, 530 02 Pardubice, adresa elektronické pošty info@steno.cz, telefon 605 246 518.